Kva skal vegen heita?

Ullensvang heradet no i gang med å setja namn på vegane i kommunen. Heradet laga eit forslag, og namneforslaga var i utgangspunktet lagt ut på offentleg høyring i perioden 04.09.2015 til 01.10.2015. Høyringsfristen vart den 23.09.2015 utvida av konstituert teknisk sjef til 13.10.2015 og seinare til 15.10 2015. Det kom inn 133 høyringsinnspel i saka.

Saka har vore handsama i formannsskapet i november og i heradsstyret i desember. I sakspapira står det:

«Fv 550 frå Kvitno til Utne/Åsleitet. Arbeidsgruppa hadde kome med framlegg om Utnevegen. Odda kommune har også handsama sak og kome framlegg om samanhengande adresseparsell frå Eitrheim til Utne. Dei har kome med framlegg om Utnesvegen. Frå høyringsrunda er det kome fleire innspel, rangert etter det somnamn med flest innspel: Folgefonnvegen, Sørfjordvegen Vest, Vestsidevegen, Vestsida. Det er kome framlegg om at vegen frå Eitrheim til Utne , Jondal og attende i folgefonnstunnelen får namnet Folgefonnvegen. Det er kome nokre andre namn på vegen frå Utne til Åsleitet. Arbeidgruppa kom med framlegg om Jondalsvegen. Jondal kommune har ikkje starta med namsetjing/me har ikkej fått melding attende om namn. Frå høyringsrunda er det kome framlegg om: Folgefonnvegen, Sa… (Her manglar det tekst i saksdokumenta red.)

Rådmannen legg fram saka for heradsstyret utan tilråding. Dersom det skal vera eit felles namn frå Eitrheim via Utne /Jondal og attende gjennom Folgefonnstunnelen, må dette drøftast nærare med Odda, Jondal og Kvinnherad kommune. Dersom det ikkje vert semje om namn, kan heradsstyret gjev namn frå kommunegrensa på Kvitno og til Åsleitet. Heradsstyret må også ta stilling til om adresseparsellen skal delast opp ved Utne eller at det skal vera ein adresseparsell.»

I novembermøtet i formannsskapet vart det vedteke at heradet skulle gå i dialog med Jondal, Odda og Kvinnherad om Folgefonnvegen rundt Folgefonna. I desembermøtet i heradsstyret viste det seg at Jondal allerede har handsama saka og at dei har gjeve namnet Folgefonnvegen på vegen frå Jondal sentrum og opp til Folgefonna.

Vedtaket frå heradsstyremøtet angåande fv 550 vart dette:

«Ullensvang heradsstyret utset namneval på dei to hovudferdselsårene FV550 Eitrheim-Jondal og RV13 Tyssedal-Bu til neste møte. Rådmannen vert oppmoda om å gå i dialog m/Jondal, Odda og Kvinnherad kommune ang. FV550.»

Saka er ikke avgjort enno med andre ord.

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *